Geceler sonsuz değildir. ALBERT CAMUS
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Şiir ve Edebiyat Platformu
Anasayfa Şiirler Edebiyat Defteri Yazılar Edebiyat Defteri Forum Edebiyat Defteri Etkinlikler Edebiyat Defteri Nedir? Edebiyat Defteri Kitap Kitap  Edebiyat Defteri Tv TiVi Edebiyat Defteri Sesli Şiirler Müzik Edebiyat Defteri Blog Edebiyat Defteri Atölyeler Atölye  Edebiyat Defteri Bicümle Edebiyat Defteri Arama Edebiyat Defteri İletişim

Gazel Konulu Şiirler- Gazel Şiirleri

800,000'e yakın şiir başlıkları arasından "Gazel" terimini içeren şiirler listelenmektedir. Aşağıdaki Gazel şiirleri "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Gazel ile ilgili "220" şiiri aşağıdadır..
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa » 
1
Cevâî
Gönlümü bâg eylesem rûy-ı zer-efşân içün

Gülşen-i cânında hüsn ü keremin yazmaya
Şevkle kitâbın açar cevher-i bûstân içün


........... devamı »

Cevâî
2
Beşiroğlu

Dehrinden muzdaribim ancak hüsranım bilir,
Attın gurbete kırpmadım ki müjgânım bilir.

Cezaya sebep olsa ki hakiki bir vebal,

........... devamı »

Beşiroğlu
3
Cevâî
Gülistân içre derd-i aşka kim mestâne doymazmış

Eğer olmazsa ol şem'-i gam-ı âteş-feşân-ı aşk
Gam-ı sevdâya herdem câne-i pervâne yanmazmış


........... devamı »

Cevâî
4
Cevâî
Firâk-ı yâr ile devrâna âh-ı bülbülü ver

O dem bahâr-ı cemâlden dil-i harâbe içün
Kitâb-ı derdi açıp bakmasan da bir gülü ver


........... devamı »

Cevâî
5
Cevâî
Aşk ehli vefâdır hem dostkânını çekdik biz

Bûstânda nihâl-i serv işveyle gezdikçe
Seyrâna doyup mînâ-yı bâdesin içdik biz


........... devamı »

Cevâî
6
Cevâî
İçilsin meyler ey sâkî bu câmım câna benzetdim

Harâbât içre her bir yâre ü dürr-i sirişkimle
Bu vâdî-i gam-ı vîrânı bir bûstâna benzetdim


........... devamı »

Cevâî
7
halilşakir


Bir ahuya rastladım, ıslaktı göz çeperi...
Hayatımda görmedim öyle güzel bir peri!


........... devamı »

halilşakir
8
Cevâî
Gönlümden âh kopup şeb-i hicrâna düşdü köz

Devr eyleyip hemân leb-i dermân-ı bâdeden
Dâr-ı gamım olan dil-i dostkâna düşdü köz


........... devamı »

Cevâî
9
Cevâî
Hem ne var hüsrân ne yok dermânı gez

Cümle âlem olsa aşkdan bî-haber
Râz edip gencîne-i devrânı gez


........... devamı »

Cevâî
10
Cevâî
Şevk-i bahârda kişver-i gurbet-i aşkı istemem

Cânımı bâg-ı gülde esrâr-ı şarâbla kandırıp
Çeşme-i la'lden içmişim şerbet-i aşkı istemem


........... devamı »

Cevâî
11
Cevâî
Bilmedim öyleyse murâdın nedir

Çeşm-i siyâh mest ile meyhânede
Derdime derd ekleyen ol şîvedir


........... devamı »

Cevâî
12
Cevâî
Mihnet ü gamsız bu bezmin hayrı yok

Ol zuhûr-ı bâde-reng-i ıztırâb
Öyle bir bûstân ki nûr-ı fecri yok


........... devamı »

Cevâî
13
Cevâî
Açılıp yârelerle oldu telef

Güher-i bâde-i şihâba düşüp
Gül-i bâg-ı nihâle oldu telef


........... devamı »

Cevâî
14
Cevâî
Ki ol çerh-i felekden reh-i ârmânı çekdim

Mey-i vuslatla kim doldurup câm-ı firâkı
Hemân mirât-ı aşkdan hicâb-ı cânı çekdim


........... devamı »

Cevâî
15
Cevâî
Devâ-yı aşkı bulmaz meğer hûlyâ-yı gamda

Bahâr-ı cânı mesken tutar ol sûz-ı fürkat
Bitirmez meyve-i vuslatın sahrâ-yı gamda


........... devamı »

Cevâî
16
Cevâî
Bâga sakın girme yanarsın demedim mi

Cevher-i dâr-ı gamı bâzâr-ı cemâlde
Bir nigeh-i nâza satarsın demedim mi


........... devamı »

Cevâî
17
Cevâî
Gam-ı aşk-ı nâleden bâde-i ömrüm eyledim zay'

Nice bir vakt bâg-ı dünyâda nihân-ı la'l-i nâbla
Seni evvel bilmeden cevher-i bahrim eyledim zay'


........... devamı »

Cevâî
18
Cevâî
Dil meh-i tâbâna döner şu'le-i aşk yandığı dem

Gülse zamân-ı gül-i gülzâr-ı aşk geldi demek
Öyle ki güller ile ol vâha-i aşk dolduğu dem


........... devamı »

Cevâî
19
Cevâî
O deryâ-yı şarâb-ı fikre düşdüm

Gönül eşkim dür-i yektâ-yı tâbı
O deryâ-yı şarâb-ı bikre gömdüm


........... devamı »

Cevâî
20
Cevâî
Mihrine râm olmaya âmâdedir

Dünyâ harâb olduğu günden beri
Aşkla gönülden sana dil-dâdedir


........... devamı »

Cevâî
21
Cevâî
Ömrüm ki hezârân feryâdım ile zâr oldu

Bûstân-ı kelâmın ayş u nûşu meğer yokmuş
Sensiz çemenistânım bir sûhte diyâr oldu


........... devamı »

Cevâî
22
Cevâî
Gül-i gülzâr yanında kıymeti yok

Görün efgân u âh-ı hasretimin
Leb-i cânâne veş kerâmeti yok


........... devamı »

Cevâî
23
Cevâî
Gönlünde bâr-ı âteş-gûn saklı dil-figârım

Yıllarca âb-ı çeşmi hasretle sardığım ol
Mihr-i sütûde olsun cânâna yâdigârım


........... devamı »

Cevâî
24
ünal beşkese

Dök zülfünü, ben yanayım güzelim, hârlar içinde,
Sen goncalar aç sînende, pembe baharlar içinde.

Nice yâre meyletmişken kader güldü de yüzüme,

........... devamı »

ünal beşkese
25
Cevâî
Cân görmemişdi râh-ı sevdâda böyle gâye

Râz-ı nihân-ı cânım peydâ olunca nâgâh
Çeşmimde yaşla buldum ummân-ı bî nihâye


........... devamı »

Cevâî
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa » 
Günün Şiirleri

Bu Şairleri Okudunuz Mu?
 • Şaban Aktaş
(667 şiir)
(614 şiir)
(14 şiir)
 • TANER METİN
(360 şiir)
 • glenay
(1111 şiir)
 • Ahretlik
(143 şiir)
 • PUSAT CCC
(286 şiir)
 • obadi
(185 şiir)
 • arman nazli
(113 şiir)
 • RABATLI
(1080 şiir)

Filtrele