Sevilmeden sevmekten daha feci bir şey yoktur. TURGENYEV
E-mail: Şifre: Üye ol | Şifremi Unuttum
Şiir ve Edebiyat Platformu
Anasayfa Şiirler Yazılar Forum Etkinlikler Nedir? Kitap Kitap  Tv TiVi  Müzik Blog Atölyeler Atölye  Bicümle Arama İletişim

Gazel Konulu Şiirler- Gazel Şiirleri

800,000'e yakın şiir başlıkları arasından "Gazel" terimini içeren şiirler listelenmektedir. Aşağıdaki Gazel şiirleri "kayıt tarihine" göre listelenmektedir. Gazel ile ilgili "192" şiiri aşağıdadır..
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa » 
1
Cevâî
Cemâlin aç da ol uşşâk-ı vîrân ayş u nûş etsin

Gülistân-ı bahâr-ı câna bûy-ı anberin dök ki
Reh-i sevdâda ol uşşâk-ı nâlân cân hurûş etsin


........... devamı »

Cevâî
2
Nezlim

Hak bilir her ne işte maksadımız olsun
Bizim de el içinde muradımız olsun........... devamı »

Nezlim
3
00meftun00
Âfitâbın, hem kamervârî dönüp devretmeye.

Bâri sen kıl bir nazar, hicrinden ahvâlim nedir…
Bende fânî ömrden an koymadın sabretmeye.


........... devamı »

00meftun00
4
Nezlim
Bir gün görmesem yüzün,inanma huzurluyum
Tutuşurum yanarım,ah'ım çıkmaz ne bilsin

Güldüğüme ne baktın,dost meclisi içinde
Göz yaşım aşikâre,düşüp akmaz ne bilsin

........... devamı »

Nezlim
5
Cevâî
Dönüp gülzâr-ı hüsnün cân-ı bîcân içre cân olmuş

Zuhûr-ı âteş-i aşkdan sirişk-i çeşmimin nûru
Ziyâ-yı şebnem-i ter mâh-ı tâbân içre cân olmuş


........... devamı »

Cevâî
6
Cevâî
Kayd-ı isârın kesmeye mâni'

Bendeki mestlik göklere çıktı
Câm-ı isârın çekmeye mâni'


........... devamı »

Cevâî
7
Nezlim

Tenezzülde bulunup mâh yüzlüm nazar etmez
Gül olur da bülbüle,kim demiş ki zar etmez........... devamı »

Nezlim
8
Cevâî
Goncası mey dökse bûstânı gülistân ider

Âyine-i pervîze ol zülf-i küfrün tutar
Hakkı bir örtse îmânı şebistân ider


........... devamı »

Cevâî
9
Cevâî
Baş verir gönlümde dâğ-ı lâleler

Ebr-i müşg-efşâna girmiş ol hilâl
Pertevim olsun çerâğ-ı lâleler


........... devamı »

Cevâî
10
Cevâî
Âteş ü âb olmasaydım ger yarar mı gûn kadeh

İhtiyâcım kalmamış artık yeter merhûm bana
Nâr-ı aşkdan çûn kim cân u dilim meşhûn kadeh


........... devamı »

Cevâî
11
Gülizar53

Sen gelmezsen yiğitlikte şan düşer
Sen gelmezsen Kiziroğlu yan düşer

Sen gelmezsen ufkumda şafak atmaz

........... devamı »

Gülizar53
12
Cevâî
Mihri gören mürg-i dilim bülbüle dönmüş

Çeşm-i nigeh cânımı sayd etmek içün ol
Bührede hâl-i siyehin fülfüle dönmüş


........... devamı »

Cevâî
13
Cevâî
Figân u âh ile yok dil-figâra başka metâ'

Aceb dimez nice yandın müdâm-ı aşkım ile
Cefâ u derd ile yok âb-ı nâra başka metâ'


........... devamı »

Cevâî
14
Erol URAZ.
Leylâ yı, Mecnûn'un bağrına eker.
Gönülleri saran o farâziye
Kerem'i, Aslı'nın yurduna çeker.

Yanağında billur bir çiy damlası

........... devamı »

Erol URAZ.
15
Cevâî
Nigehindir iden gehânı harab

O hayâl-i hevâ-yı goncasıdır
Hasretden iden cüvânı harâb


........... devamı »

Cevâî
16
Cevâî
Dil-i zârım olur hayrâne elbet

O şem'-i rûşenin hep olduğunca
O mürg-i cân döner pervâne elbet


........... devamı »

Cevâî
17
Cevâî
Vuslat mekânıdır deyü kûyun idem tavâf

Gencîne-i cemâlini örten saçın açıp
Eşk-i sürûru sürmeye kûyun idem tavâf


........... devamı »

Cevâî
18
Cevâî
Fikr-i hicrân idip yazar târîh

Ol özüm vasf-ı yâri görmek çün
Zülf-i yârdan açıp yazar târîh


........... devamı »

Cevâî
19
Cevâî
Vâh ana ki zâr olur açsa bahs

Zülf-i perîşânı elinden gönül
Bende-i hâk-sâr olur açsa bahs


........... devamı »

Cevâî
20
Cevâî
Gayrı derd ü gam bana yok nâr-ı hicrândan lezîz

Sohbet-i hûbân içinde nûş idüp gezdimse de
Görmedim meyhânede gül-berg-i handândan lezîz


........... devamı »

Cevâî
21
Cevâî
Bir tebessümle açıldı tâb-ı âheng-i tarab

Sünbül-i anber-feşân bezm-i safâyı mest ider
Bûy-ı müşgîn ile dolar sahn-ı dûreng-i tarab


........... devamı »

Cevâî
22
Cevâî
Dil-i serkeş özü yekrû nice bir bâde imiş

Sâfil-i kâse-i mercân ile mestâne kılar
Ruh-ı rengîn üzeri hâl-i siyeh lâle imiş


........... devamı »

Cevâî
23
Cevâî
Nüsha-i reyhân için fermân-ı aşka âşık oldum

Gerçi zülfün mushafa rû-pûş olup açtırmasa da
Kâkül-i küfrân için eçcân-ı aşka âşık oldum


........... devamı »

Cevâî
24
Cevâî
Nigâra lâle-zâr-ı eşk içre intizârım var

Lebin senden bana gül-âb ola benden sana sîr-âb
Ki râz-ı lâl-i dür-efşân içre intişârım var


........... devamı »

Cevâî
25
Cevâî
Yüzünde bahâr-ı şevki bağlar

Ne hüsn-i cemâl ne kadd-i nâzmış
Aşkı yine bezm-i zevki bağlar


........... devamı »

Cevâî
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa » 
Günün Şiirleri

Bu Şairleri Okudunuz Mu?
 • Balım Sultan
(165 şiir)
 • Tercanlı24
(374 şiir)
(177 şiir)
(26 şiir)
 • Suphi Capaci
(505 şiir)
 • sahrayeli
(126 şiir)
 • hanifi kara
(878 şiir)
(2501 şiir)
 • H. Çiğdem
(62 şiir)
 • ERDAL1745
(58 şiir)

Filtrele